<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2759587117440036678', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday, September 01, 2010

Chanel - vor 2010!

Þetta collection kom út fyrr í vor en ég er að taka til á desktoppnum mínum og ég hafði það bara ekki í mér að henda þessum myndum mig langar í alla kjólana og ég hefði til dæmis verið í einhverjum af þessum á Emmys.... en ég meina so be it... það er eru sem betur fer ekki allir smar!!! sjiii!!

ég bara dey yfir þessum kjólum og elska hárið.... mjög Bram Stokers Dracula - love it!
luv dd - sem langar mest í þennan neðsta! þarf að stofna einkahlutafélag og fá lán og kaup´ann svo...


0 Comments:

Post a Comment

<< Home