<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2568934563310508046', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday, August 08, 2008

mikið er ég fegin að sjá...

Brit Brit svona næstum því eins og hún sjálf barasta ...hárið í lagi og svona eðlilegt átfitt þannigæææ one of those not so fresh days ha Linds.. hún er alveg búin á því eitthvað hérna greyið

3 Comments:

Anonymous aj said...

Tja, ég veit ekki með Linds - þetta er allavega kúl bolur í meira lagi!!!

4:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

já en úff hárið er vibbi og feisið virðist freeekar þreytt?

og mikið er þetta ánægjulegt með hana Britney hun var alltaf svo mikil pæja maður hefur verið að vona það besta

en annars áfram dd-unit ! makes my days more fun

3:12 AM  
Blogger Bobby Breidholt said...

Linds er H.A.G.G.A.R.D.

12:21 PM  

Post a Comment

<< Home