<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2568934563310508046', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, August 07, 2008

Suri er mega fokkin dæd og það er bara þannig

og þar sem hún er snýtt úr úr nefinu á þeim báðum þá er nú ekki sjens að hún sé ekki dóttir þeirra í alvörunni eins og allir voru að tala um sem er svona annað er hægt er kannski að segja um Nicole Kidman þessa dagana..Kate Holmes er líka svo dæd.. fíla á henni hárið - ég færi aldrei svona stutt en hún er að virka svonamússí múss.. verst að pabbi þinn er klikkós in the brainhouse

1 Comments:

Anonymous Iðunn said...

Hvers konar uppeldi er þetta samt?
Afhverju er barnið ennþá með pela?

Örugglega eitthvað sem vísindakirkjan skipar þeim að gera...

9:02 AM  

Post a Comment

<< Home