<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2568934563310508046', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, September 02, 2010

Sérumbeðin mynd af Ritu Wilson skónum!

hey guys það var beðið sérstaklega um nærmynd - mér finnst þessir skór æðislegir persónulega en dressar þá niður for sure þú verður að gera eitthvað mega casual við þá en hérna eru Prada skórnir hennar!
dd

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ojjjjjjj....

10:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

skónum -- ekki skónnum -- með einu n-i. alltaf.

7:40 AM  
Blogger d-unit said...

da da ra... hér með lagað

hilsen

dd

4:53 PM  

Post a Comment

<< Home