<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2568934563310508046', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, September 06, 2010

50 milljón dollara villa Tiger Woods!

Jáááááá það er ekkert minna en sjarmatröllið Tiger Woods keypti "þetta hús" 2006 en er búinn að vera dúlla sér við það að dytta aðeins að því eða í raun og veru að rífa hitt húsið niður og byggja þetta en þetta hús er í Florída!já það má svo sem alveg láta þetta duga fyrir hann og börnin hans 2 þegar þau eru í bænum ... annars gæti hann líklega hýst allar glyðrurnar sem hann rústaði hjónabandinu sínu með í þessu skrímsli sem þetta hús er!og að sjálfsögðu er golfvöllurauka sjónahorn - þetta sleppur alveg svo sem
luv dd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home