<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2568934563310508046', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, September 07, 2010

Katy Perry of sæt!

Katy Perry var með tónleika í London á dögunum og skellti sér í kjútípæ latex kjól að vanda sem virðist vera hennar signatúr lúkk þessa dagana er latex!
ég veit ekki með hana hún er voða dæd en hrikalega mikill sveppur en guð má vita að hún er með hasarkropp!!!og svo gúmmíbjarna-hring!!!
oh brother

dd3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

æj æj hún er svo lummuleg...

8:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

Frábært að þú ert byrjuð að blogga aftur :)

9:59 AM  
Blogger d-unit said...

takk yall!!

5:08 AM  

Post a Comment

<< Home